CHIÊU SINH VÀ KHAI GIẢNG CÁC KHÓA THƯỜNG XUYÊN
12/03/2013

 NHẬT NGỮ SƠ CẤP (3-6 Buổi/Tuần)           NHẬT NGỮ TRUNG CẤP (3-6 Buổi/Tuần)

  

       Sáng     8:30  -    10:00                                         Sáng    8:30  - 10:00


       Chiều    14:00 - 15:30                                           Chiều  14:30  - 15:30


       Tối        18:00 - 19:30                                            Tối    18:00 -   19:30


 

NHẬT NGỮ THƯỢNG CẤP (3 Buổi/ Tuần)             LUYỆN THI NAT - TEST


       Sáng     8:30  -    10:00                                         Sáng    8:30  - 10:00


       Chiều    14:00 - 15:30                                           Chiều  14:30  - 15:30


       Tối        18:00 - 19:30                                            Tối    18:00 -   19:30

TIN LIÊN QUAN
TOP